-> Skočit rovnou na obsah

Přihlásit se/Registrovat      V tuto chvíli nejsou naplánovány další události

Dražby & Aukce pod jednou střechou

Pojmy aukce

„AUKCE“ - výběrové řízení, na základě kterého bude z okruhu zájemců určen kupující Předmětu aukce uvedeného v Aukční vyhlášce. Aukce není dražbou ve smyslu zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů.

„PŘEDMĚT AUKCE“ - předmět, který je v aukci prodáván.

„DRAŽEBNÍK“ - osoba organizující aukci - Dražby EU s. r. o, se sídlem Havlíčkova 404/2, 500 02 Hradec Králové, IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26681, zastoupen jednatelem společnosti či prokuristou.

„LICITÁTOR“ - osoba oprávněná jednat jménem či v zastoupení dražebníka, činit veškeré jednotlivé úkony při aukci.

„VYHLAŠOVATEL“ - osoba zadávající provedení aukce, dispozičně oprávněná vůči Předmětu aukce, která má v úmyslu Předmět aukce zpeněžit.

„AUKČNÍ VYHLÁŠKA“ - samostatný dokument vydávaný dražebníkem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých aukcích a Předmět aukce.

„ÚČASTNÍK“ - osoba, která splňuje podmínky dané právním řádem České republiky pro nabytí předmětu aukce a současně splnila podmínky stanovené aukční vyhláškou aukce. Aukce se může zúčastnit pouze osoba, která uzavřela Smlouvu o účasti na aukci a zároveň složila kauci.

„VYDRAŽITEL“ - účastník, který učinil v aukci nejvyšší nabídku či v (v případě porušení povinnosti tohoto Zájemce jako Vydražitele uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí) ten ze zájemců, který během aukce učinil nejvyšší z ostatních nabídek.

„NABÍDKA“ - je nabídka peněžité částky, představující kupní cenu předmětu aukce, učiněná účastníkem v měně stanovené aukční vyhláškou.

„NEJNIŽŠÍ NABÍDKA“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující nejnižší možnou cenu předmětu aukce.

„MINIMÁLNÍ PŘÍHOZ“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku jiného účastníka aukce.

„KAUCE“ - finanční prostředky složené účastníkem aukce v souladu s aukční vyhláškou sloužící k pokrytí nákladů spojených s aukcí v případě nedodržení podmínek aukce ze strany vydražitele.

„CENA DOSAŽENÁ PŘI AUKCI“ – je nejvyšší nabídka učiněná za strany některého z účastníků během aukce či (v případě porušení povinnosti tohoto zájemce jako vydražitele uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí) nejvyšší s ostatních nabídek učiněných jinými účastníky během aukce.

„SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ“ - se rozumí Smlouva o smlouvě budoucí kupní k převodu vlastnických práv k nemovitosti, která je předmětem aukce.

Máte dotaz?

Doporučujeme

Zasílání novinek na e-mail

Chcetel-li dostávat aktuální informace o připravených dražbách a akcích, zadejte níže Váš email.

Kontaktní informace

Dražby EU s.r.o.
Tel.: 491 114 370
Email: info@drazbyeu.cz
Pracovní doba: Po – Pá 9 – 16hod
(polední přestávka od 11.30 - 12hod.) V kanceláři společnosti přijímáme pouze klienty, kteří jsou objednáni na určitý termín!