-> Skočit rovnou na obsah

Přihlásit se/Registrovat      V tuto chvíli nejsou naplánovány další události

Dražby & Aukce pod jednou střechou

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky a pravidla aukce

Článek 1
Všeobecné obchodní podmínky
1. Tyto obchodní podmínky jsou přílohou Smlouvy o účasti v aukci uzavřené mezi dražebníkem a účastníkem aukce a Smlouvy o provedení aukce uzavřené mezi dražebníkem a vyhlašovatelem aukce.


Článek 2
Vymezení základních pojmů
„AUKCE“ - výběrové řízení, na základě kterého bude z okruhu zájemců určen kupující Předmětu aukce uvedeného v Aukční vyhlášce. Aukce není dražbou ve smyslu zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů.
„PŘEDMĚT AUKCE“ - předmět, který je v aukci prodáván.
„DRAŽEBNÍK“ - osoba organizující aukci - Dražby EU s. r. o, se sídlem Havlíčkova 404/2, 500 02 Hradec Králové, IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26681, zastoupen jednatelem, prokuristou či pověřenou osobou na základě udělené plné moci
„LICITÁTOR“ - osoba oprávněná jednat jménem či v zastoupení dražebníka, činit veškeré jednotlivé úkony při aukci.
„VYHLAŠOVATEL“ - osoba zadávající provedení aukce, dispozičně oprávněná vůči Předmětu aukce, která má v úmyslu Předmět aukce zpeněžit.
„AUKČNÍ VYHLÁŠKA“ - samostatný dokument vydávaný dražebníkem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých aukcích a Předmět aukce.
„ÚČASTNÍK“ - osoba, která splňuje podmínky dané právním řádem České republiky pro nabytí předmětu aukce a současně splnila podmínky stanovené aukční vyhláškou aukce. Aukce se může zúčastnit pouze osoba, která uzavřela Smlouvu o účasti na aukci a zároveň složila kauci.
„VYDRAŽITEL“ - účastník, který učinil v aukci nejvyšší nabídku.

„NABÍDKA“ - je nabídka peněžité částky, představující kupní cenu předmětu aukce, učiněná účastníkem v měně stanovené aukční vyhláškou.

„NEJNIŽŠÍ NABÍDKA“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující nejnižší možnou cenu předmětu aukce.

„MINIMÁLNÍ PŘÍHOZ“ - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku jiného účastníka aukce.

„KAUCE“ - finanční prostředky složené účastníkem aukce v souladu s aukční vyhláškou

„CENA DOSAŽENÁ PŘI AUKCI“ – je nejvyšší nabídka učiněná za strany některého z účastníků během aukce.

„SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ“ - se rozumí Smlouva o smlouvě budoucí kupní k převodu vlastnických práv k nemovitosti, která je předmětem aukce.

„REZERVOVANÁ CENA“ - cena stanovená vyhlašovatelem, která není veřejnosti známa. V případě, že nebude během aukce dosažena rezervovaná cena, nebude ze strany dražebníka udělen příklep.


Článek 3
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Vyhlašovatel na základě uzavření Smlouvy o provedení aukce s dražebníkem pověřuje dražebníka k tomu, aby pro vyhlašovatele vyvíjel činnost směřující ke zpeněžení vybraného předmětu aukce.

2. Vyhlašovatel předá dražebníkovi podklady a práva, na základě kterých je oprávněn zpeněžit předmět aukce, společně s návrhem na termín realizace.

3. Dražebník na základě těchto podkladů zformuluje aukční vyhlášku aukce.

4. Předávání podkladů zajistí vyhlašovatel v souladu se svou organizační strukturou tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením vzhledem k požadovanému termínu zpeněžení.

5. Podepisování jednotlivých smluv a ostatní dokumentace plynoucí z jednotlivých aukcí bude probíhat dle údajů z obchodního rejstříku, nebo v souladu s podpisovým řádem vyhlašovatele.

6. Vyhlašovatel určí v rámci své organizační struktury zodpovědnou osobu, která bude předávání podkladů a vlastní průběh realizace zajišťovat.

7. Vyhlašovatel bere na vědomí, že plně odpovídá za neoprávněný návrh na provedení aukce. Pokud v důsledku neoprávněného provedení aukce z důvodů na straně vyhlašovatele vznikne dražebníkovi škoda, zavazuje se vyhlašovatel vzniklou škodu dražebníkovi uhradit, a to za podmínek uvedených v čl. 9 těchto obchodních podmínek.

8. Vyhlašovatel může stanovit rezervovanou cenu, která není veřejnosti známa. Rezervovaná cena může být v průběhu aukce upravena ve vztahu k nabídkám a dalším okolnostem. Pokud nebude v aukci dosaženo rezervované ceny, nebude úderem kladívka (příklepem) označen vydražitel a aukce bude ukončena.

9. V případě, že nebude při aukci dosažena rezervovaná cena, má vyhlašovatel lhůtu v trvání 60 dnů ode dne konání aukce, aby se rozhodl, zda i přes to, že nebyla rezervovaná cena v aukci dosažena, uzavře smlouvu o smlouvě budoucí s účastníkem, který učinil v aukci nejvyšší nabídku. V případě, že se vyhlašovatel rozhodne smlouvu o smlouvě budoucí s účastníkem, který učinil v aukci nevyšší nabídku, uzavřít, zavazuje se dražebník ve lhůtě 7 dnů, ode dne, kdy mu vyhlašovatel své rozhodnutí oznámí, kontaktovat účastníka, který učinil v aukci nejvyšší nabídku, ohledně podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.

10. Byla-li překročena rezervovaná cena a nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení Licitátora „neučiní-li někdo z přítomných účastníků Nabídku vyšší, než byla Nabídka naposledy učiněná účastníkem (označí aukčním číslem účastníka, který učinil prozatím nejvyšší nabídku), prohlásím jej za Vydražitele“ učiněna vyšší Nabídka, oznámí Licitátor ještě jednou výši poslední Nabídky a po třetí výzvě skončí Aukci úderem kladívka a označí Vydražitele.
Článek 4
Aukční vyhláška
1. Aukční vyhláškou aukce dražebník oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v aukci. Mezi tyto údaje patří:

a) označení dražebníka;
b) místo konání, datum a čas zahájení aukce;
c) označení a popis předmětu aukce;
d) nejnižší podání a stanovený minimální příhoz, který může účastník aukce učinit;
e) aukční vyhláška definuje lhůtu a způsob pro složení kauce, číslo účtu, kde má být kauce složena, výši kauce a způsob a lhůtu jejího vrácení;
f) datum, čas a místo konání prohlídky předmětu aukce,


g) případné upozornění, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, případně že vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukční vyhláškou;
h) lhůtu a způsob úhrady ceny dosažené při aukci, pokud ji neupravuje přímo smlouva mezi vydražitelem a vyhlašovatelem aukce.

Článek 5
Vyloučení odpovědnosti dražebníka
1. Dražebník neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých mu vyhlašovatelem pro účely aukce. Odpovědnost dražebníka je vyloučena v případě překážky, jež nastane nezávisle na vůli dražebníka a brání mu ve splnění jeho povinnosti, za předpokladu, že dražebník nemohl tuto překážku odvrátit nebo předvídat. V případě takovéto překážky dražebník oznámí vyhlašovateli povahu překážky, která mu brání v plnění povinnosti, a důsledky, případně návrh řešení.

2. Dražebník nenese odpovědnost za porušení smluvní povinnosti, pokud k takovému porušení došlo v důsledku porušení smluvní povinnosti vyhlašovatele.


Článek 6
Kauce

1. Dražebník je oprávněn po účastníkovi aukce žádat složení kauce.
2. Účastník aukce je povinen složit dražebníkovi tuto kauci ve lhůtě a způsobem uvedeným v aukční vyhlášce.
3. Lhůta pro složení kauce je vždy uvedena v aukční vyhlášce.
4. Kauce je považována za složenou jejím připsáním na účet označený dražebníkem v aukční vyhlášce.
5. Vrácení složené kauce účastníkům aukce upravuje aukční vyhláška.


Článek 7
Podmínky účasti v aukci
1. Účastníky aukce mohou být osoby právnické i fyzické, budou-li splňovat podmínky stanovené právním řádem České republiky. Účastník se může na aukci dát zastoupit zmocněncem pouze na základě písemné plné moci, která jej bude opravňovat k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.
2. Účastník aukce je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti, v případě obchodních společností i výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií), v případě zastoupení i plnou mocí s úředně ověřenými podpisy.
3. Účastník aukce je povinen doložit úhradu kauce dokladem potvrzujícím úhradu (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, pokladní složenka). Poté se zapíše do Seznamu účastníků aukce a bude mu přiděleno aukční číslo.
4. Účastníci aukce nesmějí činit žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoli způsobem negativně ovlivňovali volný průběh aukce.

5. Účastníci aukce jsou při zápisu do aukce povinni předložit dražebníkovi tyto doklady:

fyzické osoby:
(1) průkaz totožnosti
(2) výpis z bankovního účtu nebo jiný doklad prokazující složení kauce
(3) úředně ověřenou plnou moc v případě zastoupení na dražbě

právnické osoby:
(1) výpis z obchodního rejstříku
(2) průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu
(3) výpis z bankovního účtu nebo jiný doklad prokazující složení kauce
(4) úředně ověřenou plnou moc v případě zastoupení na dražbě, tj. bude-li dražit za právnickou osobu jiná osoba než její statutární zástupce nebo prokurista zapsaný v obchodním rejstříku

–Zastoupení na aukci se připouští pouze na základě úředně ověřené speciální plné moci podepsané zájemcem (u právnických osob statutárním orgánem nebo prokuristou), která zmocněného zástupce (fyzickou osobu) nesmí pro aukci žádným způsobem omezovat a musí z ní být zřejmé, kdo je zmocnitelem a kdo zástupcem, a oprávnění zástupce, aby jménem zmocnitele (účastníka aukce) a na jeho účet v aukci činil podání (dražil), jakož i činil veškeré další úkony zejména oprávnění k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí, k nimž je účastník aukce povinen podle aukční vyhlášky a obecně závazných právních předpisů.

–Účastník aukce svým podpisem do seznamu účastníků aukce vyjadřuje souhlas s aukční vyhláškou a závazek řídit se jejími ustanoveními a pokyny dražebníka a licitátora a potvrzuje, že zaplatil kauci ve stanovené výši a lhůtě, převzal aukční číslo a zavazuje se k úhradě vydražené ceny v případě, že se stane vydražitelem.

Článek 8
Průběh aukce
1. Účastník aukce má na aukci vstup bezplatný. Všem účastníkům bude umožněn vstup do prostor, v nichž bude probíhat aukce, v den konání aukce 30 minut před začátkem aukce.

2. Další osoby mohou být aukce přítomny jako hosté a do aukční místnosti jsou oprávněny vstoupit 10 min. před zahájením aukce.

3. Všechny osoby přítomné na aukci jsou povinny řídit se pokyny dražebníka a licitátora.

4. Po dobu konání aukce jsou v aukční místnosti a přilehlých prostorách zakázána jakákoliv obchodní jednání spojená s vlastním průběhem aukce.

5. Provádět zvukový a obrazový záznam z průběhu aukce je oprávněna jen osoba k tomu pověřená dražebníkem.

6. Z účasti v aukční místnosti, resp. na aukci může být dražebníkem vyloučen ten, kdo porušuje aukční vyhlášku a obecně platné právní předpisy.

7. Aukce je zahájena prohlášením licitátora, že se zahajuje aukce.

8. Vyvolání licitátora obsahuje popis předmětu aukce, nejnižší nabídku a stanovený minimální příhoz. Licitátor může v průběhu aukce snížit výši minimálního příhozu.

9. Účastníci aukce činí po vyzvání svá podání zřetelným zvednutím aukčního čísla a vyřčením jimi nabízené ceny v korunách českých.

10. Draží se, dokud účastníci aukce činí vyšší podání.

11. Není-li přes dvojí vyzvání licitátora a jeho prohlášení: „neučiní-li někdo z přítomných účastníků aukce podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem aukce (označení účastníka aukce, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“ učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po této třetí výzvě, v případě, že bylo dosaženo rezervované ceny, byla-li stanovena, udělí příklep (úderem kladívka) účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší podání.12. Učiní-li několik účastníků současně nabídku a nebude-li po té učiněna nabídka vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, kdo z nich se stane vydražitelem.

13. Učiněným podáním je účastník aukce vázán, a to do okamžiku uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí.

14. Udělením příklepu je aukce ukončena a účastníci aukce jsou povinni ihned odevzdat dražebníkovi aukční číslo.

15. Nebyla-li při aukci učiněna ani nejnižší nabídka, licitátor aukci ukončí.

16. Veškerá podání mohou být činěna výhradně v českém jazyce v měně CZK – koruna česká.
17. Vydražitelem se stává ten účastník aukce, který učinil nejvyšší podání, na jehož základě mu licitátor udělil příklep.

18. Vydražitel uhradí cenu dosaženou při aukci v souladu s aukční vyhláškou.

19. Uhrazením ceny dosažené při aukci či její části se rozumí připsání příslušné částky na účet uvedený ve Smlouvě o smlouvě budoucí.

20. Po ukončení aukce vyhotoví dražebník Protokol o aukci, ve kterém bude uveden datum, místo a čas provedené aukce, označení předmětu aukce a jeho vlastníků, označení vydražitele, výši ceny dosažené při aukci a budoucí stanovený termín podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí. Protokol podepíše dražebník, licitátor a vydražitel.

21. Nebude-li na základě aukce s určitým zájemcem uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí, protože se dle Smlouvy o provedení aukce a pravidel aukce nestane vydražitelem, bude mu nejpozději do pěti pracovních dnů od data konání aukce dražebníkem vrácena kauce, a to na účet tohoto zájemce uvedený ve Smlouvě o provedení aukce.

22. Předmět převodu bude odevzdán vydražiteli ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o smlouvě budoucí.

23. Veškerá práva a povinnosti osob jakkoli zúčastněných na aukci, které se týkají aukce a případně nejsou upravené v těchto obchodních podmínkách, se budou řídit rozhodnutím dražebníka.

Článek 9
Odměny a pokuty
1. Skončí-li aukce úspěšně, vznikne vyhlašovateli povinnost uzavřít s vydražitelem smlouvu o smlouvě budoucí
na předmět aukce a současně vzniká dražebníkovi nárok na smluvní odměnu, a to dle následujících podmínek:

1.1.) Odměny a pokuty hrazené účastníkem:
a) účastník nemůže být považován za spotřebitele a nemůže se tedy domáhat práv a nároků spotřebitele daných zákonem o ochraně spotřebitelů;
b) v případě, že účastník, který se stane vydražitelem, poruší své povinnosti, a to zejména následujícími způsoby:
neuzavře smlouvu o smlouvě budoucí kupní s vyhlašovatelem tak jak je stanoveno v Protokolu o aukci;
bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými závazky;
neuhradí kupní cenu, či ji neuhradí úplně či včas;
ruší se jeho vítězství v aukci s tím, že je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši kauce, přičemž účastník výslovně souhlasí s použitím složené kauce na úhradu této smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a doplacení rozdílu vzniklého mezi vítěznou nabídkou a nabídkou postoupenou na místo vítěze.

1.2.) Odměny a pokuty hrazené vyhlašovatelem
a) stanoví-li Smlouva o provedení aukce mezi vyhlašovatelem a dražebníkem povinnost vyhlašovatele uhradit dražebníkovi smluvní odměnu, jsou výše odměny a podmínky splatnosti specifikovány v této smlouvě;
b) v případě, že vyhlašovatel bude po dražebníkovi požadovat činnost, která je nad rámec provedení aukce, souhlasí se zpoplatněním takovéto činnosti. Přesná specifikace činnosti nad rámec provedení aukce musí být uvedena ve Smlouvě o provedení aukce mezi dražebníkem a vyhlašovatelem;
c) rozhodne-li se vyhlašovatel od aukce upustit, popř. neuzavřít smlouvu s vydražitelem, který splnil kritéria aukce, má dražebník nárok na smluvní pokutu ve stejné výši, jako byla ujednána odměna a náklady dražebníka v případě úspěšné aukce. Tato smluvní pokuta je splatná do 10 pracovních dnů na základě faktury vydané dražebníkem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé dražebníkovi.

Článek 10
Rozhodčí doložka
Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány podle zásad spravedlnosti v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen „ZRŘ“), jediným rozhodcem „ad hoc“ Ing. Růženou Míkovou, LL.A., nar. 5. 5. 1976, bytem Nerudova 821, 388 01 Blatná, předsedkyní (jednatelkou) NEZÁVISLÉ ARBITRÁŽNÍ ASOCIACE, s. r. o., IČ: 289 47 452, se sídlem Praha 5 – Zbraslav, Elišky Přemyslovny 383, PSČ 156 00 (dále jen „Asociace“). V případě, že by výše uvedený rozhodce z vážných důvodů nemohl fci rozhodce přijmout, náhradním rozhodcem dle této rozhodčí doložky se určuje Mgr. Michaela Mikesková, nar. 22. 7. 1976. Rozhodci jsou zapsáni na Listině rozhodců Asociace. Smluvní strany se výslovně podle ust. § 19 odst. 1 ZRŘ dohodly, že v rozhodčím řízení bude postupováno podle Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení vydaných Asociací, účinných v době podpisu této smlouvy a publikovaných spolu s Listinou rozhodců na internetové adrese Asociace www.naa.webnode.cz, se kterými byly smluvní strany před podpisem této smlouvy seznámeny, což výslovně prohlašují a stvrzují svými podpisy na této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že spor bude ve smyslu § 19 odst. 3 ZRŘ rozhodován bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Smluvní strany se výslovně dohodly a berou na vědomí, že řízení je neveřejné, zpravidla písemné, rozhodčí nález je konečný, pro smluvní strany závazný, neodůvodňuje se a nepodléhá dalšímu přezkumu, a že nevyjádří-li se žalovaný do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla žaloba doručena, jsou skutečnosti v ní uvedené, považovány za nesporné. Rozhodčí nález nabývá právní moci a vykonatelnosti dnem doručení a není proti němu odvolání.
Smluvní strany se výslovně dle ust. § 19 odst. 1 ZRŘ dohodly, že veškeré písemnosti jsou doručovány prostřednictvím držitele poštovní licence či pověřenou osobou. Při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence straně sporu, která nebyla zastižena, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřené ustanovení zákona č. 99/1963 Sb, občanský soudní řád, v platném znění, o doručování písemností do vlastních rukou s tím, že opětovné doručení zásilky se nevyžaduje a platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 (deseti) dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Smluvní strany se dále výslovně dohodly a berou na vědomí, že se zásilky v rozhodčím řízení doručují výlučně na adresu bydliště nebo sídla smluvní strany uvedenou v této smlouvě. V případě změny adresy bydliště či sídla, je smluvní strana povinna tuto skutečnost nejpozději do sedmi dnů od vzniku rozhodné události písemně oznámit druhé smluvní straně. Pokud účastník rozhodčího řízení tuto povinnost nesplní, platí fikce trvání adresy původní. V případě, že se nepodaří doručit žalobu z důvodu neznámého pobytu žalovaného, nebo na uvedené adrese je doručovacímu orgánu neznámý, rozhodce jmenuje v souladu s ust. § 29 zák. č. 99/1963 Sb. (o. s. ř.) opatrovníka, který zastupuje a hájí zájmy žalovaného, přebírá za něho písemnosti a navrhuje rozhodci důkazy se závěrečnými návrhy před rozhodnutím rozhodce. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že náhrada nákladů rozhodčího řízení bude rozhodcem přiznána podle zásady úspěchu ve sporu, přičemž náklady řízení tvoří rozhodčí poplatek, zvláštní náklady a náklady stran podle Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení.“


Článek 11
Závěrečná ustanovení

1. V případě nevymahatelnosti nebo neúčinnosti jakéhokoli ujednání obchodních podmínek bude takové ustanovení neúčinné jen v rozsahu jeho nevymahatelnosti nebo neplatnosti, zbývající ustanovení zůstávají závazná a plně platná a účinná.

2. Dražebník, vyhlašovatel a účastník souhlasí s tím, že budou v dobré víře jednat, aby se shodli na změnách nebo doplňcích ve smlouvách a těchto obchodních podmínkách, které jsou nezbytné pro uskutečnění záměru k provedení aukce ve světle takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti.

3. Dražebník, vyhlašovatel a účastník souhlasí, že jejich vztahy se budou řídit ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

4. Vyhlašovatel a účastník souhlasí, že na adresy jimi uvedené jim lze doručovat písemnosti; písemnosti jim určené zasílané na uvedenou adresu budou považovány za doručené uplynutím 5 pracovních dnů od jejich odeslání na uvedenou adresu, i když se o obsahu písemností, popřípadě o jejich uložení nedozvěděli; za případné pochybení pošty dražebník nenese odpovědnost. Z toho důvodu vyhlašovatel i účastník sdělí dražebníkovi svou e-mailovou adresu a ve vlastním zájmu obdržení e-mailů jim zaslaných dražebníkem potvrdí a současně zajistí, aby k e-mailovým zprávám zasílaným dražebníkem neměla přístup třetí osoba. Dražebník se zavazuje odeslat písemnosti nejen poštou, ale jejich podstatný obsah zaslat též e-mailem na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem ve Smlouvě o účasti na aukci a vyhlašovatelem ve Smlouvě o provedení aukce.V Hradci Králové dne 1. 1. 2012


……………………………
dražebník
Dražby EU s. r.o.
Zastoupen: Milanem Medkem, prokuristou

Máte dotaz?

Doporučujeme

Zasílání novinek na e-mail

Chcetel-li dostávat aktuální informace o připravených dražbách a akcích, zadejte níže Váš email.

Kontaktní informace

Dražby EU s.r.o.
Tel.: 491 114 370
Email: info@drazbyeu.cz
Pracovní doba: Po – Pá 9 – 16hod
(polední přestávka od 11.30 - 12hod.) V kanceláři společnosti přijímáme pouze klienty, kteří jsou objednáni na určitý termín!